Pri ESONO

Pri la urbo Žilina

Niaj anoj

Aranĝoj

Kontaktoj

Ekskursoj

Ligiloj

Esperanto arkivo

Mapo

renkonto varbado

Kontaktoj

Ĝenerala ret-adreso:
esperanto.zilina@gmail.com

Kontaktpersonoj:

Juraj Gondžúr, Brezová 15B, SK - 010 01 Žilina-Rosinky
* prezidanto    
Tel.: +421 949 301 401, e-mail: jgondzur@gmail.com

Magdaléna Feifičová, Bernolákova 25/5, SK - 010 01 Žilina
* vicprezidantino       
E-mail: esperanto.fejfi@gmail.com

Jolana Staníková, SK - 023 35 Ochodnica 117
* kasistino            

Lucia Mikulovská, Karpatská 14, SK - 010 08 Žilina
membrino
E-mail: lumiposta@gmail.com

Miroslav Valášek, Revolučná 1344/8, SK - 024 04 Kysucké Nové Mesto
membro
Tel.: +421 944 421 839, e-mail: mirko.valasek@gmail.com


Renkontiĝoj | Stretnutia
Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
ĉiun lundon / každý pondelok
17:00 - 18.30 h
(krom somera ferio / okrem letných prázdnin)